Graszaadteelt

Graszaadteelt

Graszaden worden op grote schaal gekweekt in ons eigen land. Nederland staat dan ook bekend om de landbouw die we hier op grote schaal bedrijven. Van alle graszaden die we hier in Nederland telen, gaat maar liefst 80% naar het buitenland. We zijn dus op het gebied van graszaad een echt exportland. Meer informatie over graszaadteelt leest u verder op deze pagina.

Graszaadteelt – hoe gebeurt dit?

Graszaad wordt geteeld door gras in te zaaien, het in bloei te laten komen en de ontwikkelde zaden te oogsten en te drogen. Het klinkt eenvoudig, maar zo simpel werkt het in de praktijk echter niet. Net als met andere gewassen zijn er allerlei ziekten en plagen die de oogst kunnen verpesten. Zo is zwarte roest in het Engelse raaigras een bekend probleem dat kan zorgen voor een lagere opbrengst van maar liefst 50%.

Bij graszaadteelt worden de volgende stappen doorlopen:

 • Inzaaien percelen
 • Keuring van velden door N.A.K.
 • Bestrijding van ziekten en plagen
 • Dorsen van gras
 • Drogen graszaad

Graszaadteelt – inzaaien van percelen

De hele cyclus van het produceren van graszaad wordt direct na de oogst weer ingezet. Plantenresten die nog aanwezig zijn op de percelen worden omgeploegd. En na een bemesting wordt de grond gedurende een korte tijd met rust gelaten. Zodra de percelen geschikt zijn om te bewerken, worden ze gewalst en opnieuw ingezaaid. Door de gunstige weersomstandigheden, warme bodem en juiste vochtigheid  zal het gras in de late zomer of vroeg in de herfst snel gaan ontkiemen. Gedurende de herfst en winter kan het gras zich langzaamaan verder ontwikkelen.

Graszaadteelt – keuring van velden door N.A.K.

Om graszaad in Nederland op de markt te kunnen brengen is het N.A.K. keurmerk nodig. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole op zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Om kwaliteit te waarborgen is er een aantal regels waaraan percelen moeten voldoen:

 • PLAATS TIJDIG en DUIDELIJK DE PERCEELSBORDJES (GEEL KAARTJE)
 • LET OP TALUDS EN BELENDENDE PERCELEN.
  De randen en slootkanten van percelen kunnen nu worden gemaaid om ongewenste vermenging of kruisbestuiving tegen te gaan. Ook dient te worden gelet op bermen, aangrenzende paardenweiden en dergelijke. Ook deze moeten worden gemaai, wanneer bloeiende kruisbestuivende planten aanwezig zijn.
 • KRUISBESTUIVING
  I.v.m. kruisbestuiving tussen het perceel en het belendende perceel een strook van 50 mtr. maaien voor de bloei. Perceelafsplitsing doorvoeren is een mogelijkheid. Informeer bij uw teeltadviseur naar de voorwaarden.
 • TUSSEN PERCELEN MET VERSCHILLENDE RASSEN (zonder gevaar van kruisbestuiving) DIENT EEN STROOK VAN MINIMAAL 50 CM. BREED TIJDIG EN DUIDELIJK VOOR DE BLOEI ZICHTBAAR (DOODGESPOTEN) TE ZIJN.
 • SCHEIDING AANBRENGEN IN EEN PERCEEL WANNEER EEN DEEL ALS BASISZAAD GEOOGST WORDT EN HET OVERIGE ALS GECERTIFICEERD ZAAD GETEELD WORDT.

De hierboven weergegeven regels worden met name gesteld om de zuiverheid van het graszaad te garanderen. Als u een zak graszaad koopt in de winkel met het N.A.K. keurmerk, dan bent u gegarandeerd van een 98% zuiver graszaad. Zouden regels met betrekking tot het afscheiden van de verschillende percelen niet zo streng worden nageleefd, dan was deze garantie onmogelijk af te geven.

Graszaadteelt – hoe worden ziekten en plagen bestreden?

Om een goede opbrengst te garanderen vindt in het voorjaar en begin van de zomer bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden plaats. Ongewenste grassoorten worden gericht aangepakt. En ziektes die de oogst schade kunnen opleveren, worden nauwkeurig opgespoord en indien nodig bestreden.

Bekende ziekten en plagen zijn:

 • Zwarte roest (leidt tot lagere oogstopbrengst)
 • Straatgras
 • Eekhoornzwenkgras
 • Herderstasje
 • Kamille
 • Paardenbloem

Graszaadteelt – dorsen van gras

Als de zaden zich eenmaal hebben gevormd, worden de zaden met een combain. Dezelfde machine’s worden gebruikt voor het oogsten van tarwe. Deze gigantische machines hebben een capaciteit om circa 2 hectare grasland per uur te kunnen dorsen. De zaden worden door de machine direct van de plant gescheiden en opgevangen.

Graszaadteelt -drogen van graszaad

Als laatste fase volgt het drogen van de zaden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Drogen als rug gestort op ventilatiekanalen
 • Drogen op palletvloer
 • Maken van tunnel met ventilatoren
 • Drogen in aardappel- of bloembollenkisten

In alle gevallen wordt het graszaad gestort op een fijnmazig net. Op een andere manier kan het graszaad niet bij elkaar gehouden worden. De droogtijd is sterk afhankelijk van hoe vochtig het graszaad van het land is gekomen. Aangezien ons land niet vaak lange droge perioden kent, is ook het oogsten vaak een klus die snel uitgevoerd dient te worden.

Wat is de opbrengst van graszaad?

De opbrengst van graszaad kan door allerlei redenen variëren. Zoals gezegd kunnen ziekten, droogte en natte perioden de oogst aardig verpesten. Graszaadkwekers kunnen tevreden zijn met een oogst van 2000 kg per hectare gras. Enigszins afhankelijk van de soort gras kan de opbrengst variëren van €1,20 tot €1,80 per kg. Eén hectare graszaad kan bij een normale oogst dus tussen de €2400,- en de € 3600,- opleveren.

Bent u benieuwd naar de juiste tijd van het jaar om uw gras in te zaaien, neem dan eens een kijkje op Wanneer gras zaaien.